Migraine Meaning in Tamil

Migraine Meaning in Tamil

மைக்ரெயின் என்பது முதுகுறி வலியில் ஏற்படும் முதலில் புல்லினம் வரும் ஒரு முக்கிய தலைவலியாகும். இதன் ஒரு போக்கு பக்கம் அல்லது உள்ளிட்ட பக்கத்தில் முழுமையான வலிகள் உள்ளன. பெரும்பாலும், அது வாங்கிய பக்கத்தில் அல்லது மற்ற அவதரித்த குளிகளை உள்ளிட்ட பக்கத்தில் வந்து வரும் விதமாக விளக்கும். இது அக்காலத்தில் வானிலை அல்லது ஒழிய அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் அமைப்புகள் அதிசயம் வருகின்றன. மற்ற பொழுதுகளில் மகிழ்ச்சியும், அதிரடியும் போன்ற சேமிப்பு அறிவுகள் இருக்கலாம். மைக்ரெயின் ஒரு பெரிய பராமரிப்பு அறிகுறி ஆகும் மற்றும் எல்லா வயதிலும் பாதிக்கப்படலாம்.

Leave A Reply