Migraine Meaning in Punjabi

Migraine Meaning in Punjabi

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ: ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਜਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜੋਰਦਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਕਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ, ਲੱਛਣਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਲਾਜ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ, ਵਿਰੋਧਿਆ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਜ਼ਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਣੀਆਂ ਵੀ, ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਰੂਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅਨ੍ਯ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਵੋਟਸ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਬੁਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਣਯਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵੱਖਰੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਾਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਧਨ ਸੀਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਦ ਦਾ ਬਿਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਸਹਾਨਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave A Reply