Autism Meaning in Telugu

Autism Meaning in Telugu

ఆటిజం, సామాజిక పరిపర్ణత, సంవాదం, మరియు పునరారంభ కార్యకలాపాలను ప్రత్యేకమైన న్యూరోడెవలపమెంటల్ స్థితిగా మారే కంప్లెక్స్ న్యూరోడెవలపమెంటల్ ఆకడవాయిసీ (ASD) అని చెప్పబడేది. ఇది సామాజిక పరిపర్ణత, సంవాదం, మరియు పునరారంభ కార్యకలాపాలను సమర్థంగా నిలిపివేస్తుంది. ఇది ప్రతి వ్యక్తికి అనుకూలంగా ఉండేలా ప్రతిష్ఠించే వివిధ ముఖాలక్షణాలు ఉన్నాయి. సామాజిక సంవాదానికి సోదరి కొంత సమయం ప్రయత్నపడాలంటే, ప్రతి ఆటిజ్మాస్ వ్యక్తి అదేనాదున్నారని కనుగొంటాము. ఆటిజం, సోషల్ మరియు కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ అనేకంటున్నపట్ల తిరిగి ప్రత్యామ్నాయంగా సాగదానికి ఆహ్వానం చేస్తుంది.

Leave A Reply