Autism Meaning in Tamil

Autism Meaning in Tamil

ஆடிசம் ஒரு மௌன பிரிவின் மௌனத்தை கொண்ட மூன்று பிரிவில் உள்ள ஒரு நிரூபண உள்ளது, அந்த மூன்று பிரிவில் ஒருவனுக்கு அனைத்து பிரிவிலும் அந்த மௌனத்தை கொண்ட விதிகள் உள்ளன. வார்த்தைகளின் பதிவேற்றம் குறித்த அச்சம், குழப்புக்கள் கொண்ட பேச்சு, மீள் வார்த்தைகள் அல்லது மொழிபெயர்ப்புகள், மீண்டும் பொறியாத நடனம் அல்லது செயல்கள் முதலியவற்றுக்கு அதிசயமான அவசர கருவிகள் அநேகம் உள்ளன. ஆடிசம் அநேக வகைகளில் காணப்படுகின்றது, அவர்களின் ஒரு சொந்தப் பக்கம் உடல் அமைக்க உதவுகின்ற உருவம் உள்ளது. ஆடிசம் அவர்கள் சமூகத்தில் அவர்கள் உடல் மற்றும் மனதில் சிற்பி செய்வதை உத்தமமாக உத்தமமாக உத்தமமாக உத்தமமாக செய்து விளக்குகின்றது.

Leave A Reply