Autism Meaning in Kannada

Autism Meaning in Kannada

ಆಟಿಸಂ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಾದ, ಸಂವಾದ, ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ್ನು ಅದರ ಅನುಭವಗೊಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಟಿಸಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಂವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಅದ್ವಿತೀಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಟಿಸಂ ನಡುವಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Leave A Reply